ริมสวนสมุนไพร

@ Bangkok 1 day Trip

ชุมชนชาวมอญบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน เป็นชุมชนชาวมอญแห่งเดียวของ กทม. อาศัยอยู่ยาวนานมากกว่า 150 ปี ยังคงมีการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวมอญอย่างยั่งยืน การดำเนินการของโครงการท่องเที่ยวยั่งยืนยึดหลักแนวทางการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยดำเนินการศึกษาเรื่องราวความเป็นมา ความพยายามเรียนรู้ เข้าใจ ความต้องการและยอมรับ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน และนำความสามารถของชุมชนมาช่วยในดูแล บริหารจัดการชุมชนในด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี บนพื้นฐานปรัชญาพอเพียง และมุ่งเน้นให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมของชาวมอญบางกระดี่ในพื้นที่เขตบางขุนเทียนอย่างยั่งยืน

แสดง 1-1 จาก 1 รายการ